Lørenskognytt september 

Her kommer litt informasjon om skolehverdagen og praktiske opplysninger som kan være greit å vite om. Vi ønsker deg en riktig fin dag! 

Privatisteksamen, morsmålseksamen, fulltidselev 

Det er mulig å ta opp fag som privatist. Dersom du ønsker å erstatte fullførte fag, kan det medføre at du ikke får førstegangsvitnemål. Ta kontakt så hjelper vi deg. 

Det er også mulig å ta fremmedspråk som morsmål, enten som erstatning for fremmedspråk eller som et programfag. Ta kontakt så hjelper vi deg. 

På grunn av mulige kollisjoner med eleveksamen, anbefaler vi elevene våre å ta privatist- og morsmålseksamener på høsten. Vi anbefaler også at morsmålseksamen tas på vg1 eller vg2. For mer informasjon se viken.no
Oppmelding er på https://privatist.inschool.visma.no/ i perioden 1. – 15. september. 

Informasjon fra u-skolen overføres ikke til vgs (gjelder vg1) 

Informasjon fra ungdomskolen overføres ikke til videregående uten samtykke. I år har heller ikke informasjon det har blir gitt samtykke til blitt overført. Dersom dere har informasjon dere mener er viktig for oss må dere ta kontakt. Selv om tiltak ikke har virket på u-skolen, kan det være nyttig å vite om, slik at vi kan lage et best mulig opplegg sammen fra starten av. 

Kartlegging  

Vi har kartlagt alle elevene på vg1 i norsk, engelsk og matematikk. Elever som har behov for ekstra oppfølging, vil få tilbud om dette. Vi gjør vårt beste for å fange opp disse elevene, men det kan hende at noen ikke blir oppdaget i første runde. Dersom dere har mistanke om at deres ungdom har dysleksi, språklige utfordringer eller andre læringsvansker er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan sette i gang en eventuell utredning.  

Særskilt språkopplæring og norsk for fremmedspråklige med kort botid 

Elever som snakker et annet morsmål hjemme, kan ha utfordringer med fagbegreper o.l. Dette til tross for at de snakker flytende norsk. Vi prøver å fange opp elever som kan ha behov for særskilt språkopplæring gjennom kartleggingstester. Elever med særskilt språkopplæring har også rett på fritak for vurdering i sidemål. Har eleven bodd i Norge i mindre enn 3 år etter å ha startet i videregående har eleven også rett til norsk for språklige minoriteter med kort botid. Dette er et godt tilbud som kan gi disse elevene et faglig løft og en eksamen i norsk tilpasset denne gruppa.  

Fritak for vurdering i sidemål, kroppsøving eller fremmedspråk 

I visse tilfeller kan det på grunn av lærevansker eller sykdom være nødvendig å søke om fritak. 

  • Fritak fra vurdering med karakter i sidemål. Dette gjelder elever som har særskilt språkopplæring, ikke har gjennomgått hele ungdomstrinnet i norsk skole eller har en sykdom, skade eller dysfunksjon som gjør det vanskelig å klare begge målformene.   
  • Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk. Dette gjelder elever som er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.  
  • Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal få tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakterer, kan eleven få fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving. I visse tilfeller kan det også gis fritak fra opplæring, men da kreves det legeattest som dokumenterer at opplæringa er til skade, og at tilpasset opplæring i faget ikke er mulig. 

Om varsler: Fare for vurderingsgrunnlag i fag, eller nedsatt karakter i orden eller atferd 

Dersom en elev står i fare for ikke å få vurderingsgrunnlag i et fag eller få nedsatt i orden eller atferd, er vi pålagte å sende et varsel. Dette skal sendes uten ugrunnet opphold og skal gi eleven mulighet til å forbedre seg eller skaffe vurderingsgrunnlag. 

Det blir ikke sendt ut varsler dersom eleven står i fare for å få karakteren 1.  

Tilrettelegging ved eksamen og heldagsprøver 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket, se forskrift til opplæringsloven § 3-32. Behovet må dokumenteres av PPT, lege e.l. Eksempler på tilrettelegging er utvidet tid, opplest oppgave, skriftlig for muntlig, muntlig for skriftlig. 

Informasjonsmøte om fagvalg onsdag 11. november (gjelder vg1) 

I november vil vi avholde et informasjonsmøte om fagvalg for foresatte. Invitasjon vil bli sendt ut når møtet nærmer seg.  

 

Er det noe du lurer på, er bekymret for noe eller har du en tilbakemelding å gi, setter vi stor pris på om du tar kontakt med skolen.  

Les mer på vår hjemmeside eller lik oss på Facebook

 

Til toppen